Logo Codex

Privacyverklaring

Privacyverklaring Codex Legal notarissen

Deze verklaring geeft u informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens

Naam kantoor: Codex Legal notarissen
Adres: Jan Willem Frisolaan 3 H
Postcode / Plaats: 2517 JS ‘s-Gravenhage
Contactpersoon: mr Jac.P. Buiteman
E-mailadres: buiteman@codexlegal.nl

Onze dienstverlening

Regels persoonsgegevens bij notariële akten

Wanneer Codex Legal notarissen een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet zij (lees hier ook: de notaris die deze akte verlijdt) zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens. Wij noemen:

Adviezen en overige diensten

Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door Codex Legal notarissen geldt:

Bron van verwerkte persoonsgegevens

Wanneer Codex Legal notarissen persoonsgegevens van u verwerkt, die zij niet van uzelf heeft verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van een aan haar verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan één van de volgende kunnen zijn:

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Codex Legal notarissen geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren. Codex Legal notarissen verstrekt persoonsgegevens aan de volgende ontvangers:

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Codex Legal notarissen niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denkt u hierbij aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de Archiefwet zijn hierop (mede) van toepassing. Notariële akten worden altijd bewaard.

Uw rechten ten aanzien van door Codex Legal notarissen Legal notarissen verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door Codex Legal notarissen wordt verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de onderstaande rechten gebruik maken. Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de hiervoor vermelde contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor Codex Legal notarissen uw aanvraag inwilligt, zal zij u eerst moeten identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens Codex Legal notarissen verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze gegevens door Codex Legal notarissen bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor Codex Legal notarissen niet op uw verzoek in kan gaan. Codex Legal notarissen zal dit beoordelen en u hierover informeren.

Bron van verwerkte persoonsgegevens

Wanneer Codex Legal notarissen persoonsgegevens van u verwerkt, die zij niet van uzelf heeft verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van een aan haar verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan één van de volgende kunnen zijn:

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe (rectificatie-)akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte. Hieraan kunnen in sommige gevallen voor u kosten verbonden zijn.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor bij Codex Legal notarissen een verzoek indienen. Staan de gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze echter niet verwijderen. In verband met de wettelijke voorschriften is het voor een notaris meestal niet mogelijk persoonsgegevens te verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door Codex Legal notarissen wilt beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de persoonsgegevens wilt overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor bij Codex Legal notarissen een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten.

Recht van bezwaar

Als Codex Legal notarissen uw gegevens gebruikt voor direct marketing kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Codex Legal notarissen notarissen stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt. Mocht de notaris om die reden niet aan één van de genoemde verzoeken kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Codex Legal notarissen.

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Codex Legal notarissen dan kunt u die kenbaar maken via buiteman@codexlegal.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Codex Legal notarissen notarissen verwijst u hiervoor naar de website van deze toezichthouder: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Privacyverklaring Codex Legal notarissen

Uitschrijven campagnes

Uw (E-mail)adres kan door Codex Legal notarissen worden gebruikt om u te informeren over van voor Codex Legal notarissen en haar cliënten relevante informatie (denkt u daarbij aan wijziging in de bankgegevens, wijziging in de postbusgegevens, verhuisbericht, defungeren of vertrek van een van de notarissen of van een medewerker, benoeming van een nieuwe notaris of het in dienst treden van een nieuwe medewerker, et cetera). In iedere E-mail die u als zodanig van Codex Legal notarissen ontvangt wordt u de gelegenheid geboden om zich hiervoor uit te schrijven. Voor het uitschrijven van de communicatie per post gelieve u het adres of E-mailadres te gebruiken wat vermeld staat onder contactgegevens (aan het begin van deze verklaring).

Links naar websites van derden

Op de website van Codex Legal notarissen en op social media kunnen links staan naar websites van derde partijen. Codex Legal notarissen neemt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze websites omgaan met uw persoonsgegevens. Wij adviseren u steeds de “Privacy Statement” van de website die u bezoekt te lezen.

Cookie Policy

Een methode die op veel internetpagina’s wordt gebruikt om internetpagina’s beter te laten functioneren en beter af te stemmen op de voorkeuren van gebruikers, is het gebruik van zogenaamde (tijdelijke of permanente) “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Indien de website van Codex Legal notarissen gebruik maakt van cookies dan geschiedt dat met de volgende drie doeleinden:

Social media

Om aan u gerichte posts of advertenties te tonen kan Codex Legal notarissen gebruik maken van de mogelijkheden die social media-platforms bieden om via hen te adverteren, zoals bijvoorbeeld Facebook of LinkedIn. Hiervoor kan Codex Legal notarissen aan het betreffende platform op een gehashte (versleutelde, niet herleidbare) manier uw E-mailadres of telefoonnummer verstrekken. Door het hashen kan de sociale-media-dienstverlener uw E-mailadres of telefoonnummer niet achterhalen, maar wel zorgen dat advertenties op uw profiel worden afgestemd als u lid bent van het betreffende platform, bijvoorbeeld door aan u informatie over Codex Legal notarissen te tonen. Het platform beschikt hierbij dus niet over gegevens die direct naar uw persoonsgegevens te herleiden zijn, anders dan de gegevens die u zelf al aan de aanbieder van het betreffende platform hebt verstrekt of die bij het platform reeds bekend zijn. Door deze gerichte benadering zorgt Codex Legal notarissen ervoor dat u zoveel mogelijk relevante informatie te zien krijgt.

Als u bezwaar hebt tegen deze werkwijze gelieve u dat per E-mail kenbaar maken via buiteman@codexlegal.nl onder vermelding van “Afmelden gerichte info via FB-platform”. Bovendien kunt u zich afmelden voor advertenties bij het betreffende platform; in het geval van Facebook via de privacy instellingen.

Meer informatie over het verwerken van gegevens door Facebook, met instellings- en afmeldmogelijkheden ter bescherming van uw privacy is te vinden in het privacy beleid van Facebook, onder andere op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Communicatie via E-mail

Het is heel gebruikelijk om dat de communicatie tussen u, de eerder bedoelde ketenpartners en adviseurs verloopt via E-mailberichten (vaak gmail of hotmail adressen). Bijlagen bij dit E-mailverkeer kunnen akten of andere documenten bevatten waarin tevens persoonsgegevens zijn opgenomen. Het E-mail verkeer wordt niet versleuteld. Deze wijze van communiceren is mogelijk niet veilig in die zin dat derden daarop zouden kunnen “inbreken” waarmee zij toegang tot persoonsgegevens zouden kunnen verkrijgen. Codex Legal notarissen werkt aan de invoering van een zogeheten cliëntenportaal (“NEXTportal”) zodat in een beveiligde omgeving met cliënten en ketenpartners en adviseurs kan worden gecommuniceerd en documenten en gegevens veilig kunnen worden uitgewisseld. U wordt voor een veilig communicatieverkeer aangeraden van de portal gebruik te maken (met inlognaam en wachtwoord, welke door Codex Legal notarissen niet met anderen worden gedeeld) indien en zodra deze beschikbaar is. Andere wijzen van communiceren (zoals E-mail) komt voor uw eigen risico.

Wijzigingen

Codex Legal notarissen kan deze privacy policy aanpassen. Wij raden u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. U vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan dit document.

‘s-Gravenhage, 25 mei 2018
Versie 1.2

Hoe kunnen wij u verder helpen?

Onze visie en missie
Expertises bekijken

In memoriam

Op 11 januari 2021 is geheel onverwacht overleden, notaris Otto de Jong, mede-oprichter van ons kantoor.

Naast zijn sterke en warme persoonlijkheid missen we zijn encyclopedische juridische kennis en daarmee onze schier eindeloze bron van kennis en kunde.

Otto de Jong
COVID-19

In verband met de recent aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus kunnen wij slechts beperkt bezoek ontvangen. Uitsluitend de daartoe uitgenodigde personen kunnen ons kantoor betreden. Het kantoor is ingericht op een Coronavirusveiligeontvangst. Het dragen van een mondkapje is verplicht. Neem bij uw bezoek ook altijd uw geldig legitimatiebewijs mee.

Dank voor uw medewerking en begrip.

AVG
AVG Codex Legal notarissen verzamelt, verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens. Op 25 mei 2018 is inwerking getreden de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Codex Legal notarissen gaat zorgvuldig en in overeenstemming met de wet met uw persoonsgegevens om. Hier kunt u nalezen hoe Codex Legal notarissen dat doet.