Logo Codex

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CODEX LEGAL NOTARISSEN AUGUSTUS 2021

 1. Codex Legal Services Coöperatief U.A. (in deze Algemene Voorwaarden ook aangeduid als: Codex Legal notarissen) is een coöperatie naar Nederlands recht.
 2. (i) Alle door Codex Legal notarissen voor een opdrachtgever verrichte werkzaamheden worden beheerst door een overeenkomst van opdracht naar Nederlands recht, welke overeenkomst eerst tot stand komt nadat de opdracht door Codex Legal notarissen is aanvaard. Ten aanzien van die totstandkoming kan Codex Legal notarissen slechts worden vertegenwoordigd door de aan Codex Legal notarissen verbonden notarissen en kandidaat notarissen; indien ten aanzien van die totstandkoming Codex Legal notarissen wordt vertegenwoordigd door andere medewerkers van Codex Legal notarissen is een schriftelijke volmacht vereist.

  (ii) Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Codex Legal notarissen, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

  (iii) Codex Legal notarissen is bevoegd voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen, waartoe Codex Legal notarissen bij dezen door de opdrachtgever wordt ge(vol)machtigd. Codex Legal notarissen zal zoveel mogelijk tevoren in overleg met de opdrachtgever treden over de inschakeling van derden. Codex Legal notarissen is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.
 3. De toepasselijkheid van de artikelen 404 en 407 lid 2 Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
 4. (i) Codex Legal notarissen (waaronder voor de toepassing van dit artikellid uitdrukkelijk ook begrepen de aan haar verbonden notarissen, hun waarnemers en amtsopvolgers) verzamelt, bewerkt en bewaart persoonsgegevens van de opdrachtgever, waartoe de opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming geeft. Codex Legal notarissen handelt met deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Codex Legal notarissen gaat zorgvuldig en in overeenstemming met de wet met uw persoonsgegevens om. Nadere informatie is beschikbaar op de website van Codex Legal notarissen (www.codexlegal.nl/privacyverklaring).

  (ii) Op de dienstverlening van Codex Legal notarissen is de Wet voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing. De opdrachtgever is verplicht aan Codex Legal notarissen zodanige gegevens en documenten te verschaffen dat Codex Legal notarissen daarmee de identiteit van de opdrachtgever kan vaststellen in overeenstemming met die wet. De opdrachtgever is ermee bekend dat op grond van deze wet Codex Legal notarissen verplicht kan zijn meldingen aan de overheid te doen waarvan de opdrachtgever niet op de hoogte wordt gesteld.
 5. (i) De aansprakelijkheid van Codex Legal notarissen jegens opdrachtgevers en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Codex Legal notarissen gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek toegezonden.

  (ii) Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Codex Legal notarissen in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van vijftigduizend euro (EUR 50.000,—) en jegens derden beperkt tot vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000,—).

  (iv) Deze aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens voor het geval Codex Legal notarissen aansprakelijk is voor de fouten van door Codex Legal notarissen ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Codex Legal notarissen bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

  (v) Codex Legal is niet aansprakelijk voor (schade als gevolg van) verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door Codex Legal notarissen bij de beveiliging van de gegevens betrachte zorg. Codex Legal notarissen is ook niet aansprakelijk voor (schade als gevolg van) verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat bij het overbrengen van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

  (vi) Codex Legal notarissen wordt bij dezen door de opdrachtgever ge(vol)machtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

  (vii) Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Codex Legal notarissen vervalt na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop degene die schadevergoeding vordert met de schade en met Codex Legal notarissen als de daarvoor aansprakelijke bekend is geworden.
 6. De opdrachtgever vrijwaart Codex Legal notarissen tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de door Codex Legal notarissen bij de uitvoering van de opdracht verrichte werkzaamheden.
 7. (i) Voor de uitvoering van een overeenkomst is door de opdrachtgever honorarium vermeerderd met verschotten, kantooropslag (als een percentage van het in rekening gebrachte honorarium) en omzetbelasting verschuldigd.

  (ii) Indien de opdrachtgever een ander aanwijst aan wie de declaratie gericht dient te worden, dan blijft de opdrachtgever aansprakelijk voor de betaling van de betreffende declaratie.

  (iii) Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan één maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

  (iv) Codex Legal notarissen is steeds gerechtigd om van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. Codex Legal notarissen kan te allen tijde directe betaling of betaling vooraf van verschotten verlangen.

  (v) Codex Legal notarissen is gerechtigd het tijdevenredig honorarium tussentijds aan te passen indien zij haar vastgestelde uurtarieven wijzigt.

  (vi) Onder declaratie is voor de werking van deze Algemene Voorwaarden tevens te verstaan de in de notariële nota van afrekening voorkomende componenten die niet hun grondslag vinden in notarieel derdengeldenverkeer.
 8. (i) De betaling van declaraties van Codex Legal notarissen dient te geschieden binnen dertig dagen na datum van de declaratie dan wel indien dat korter is binnen de op de declaratie aangegeven uiterste betaaldatum. Na overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente verschuldigd.

  (ii) Indien Codex Legal notarissen invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering met een minimum van tien procent (10%) van de openstaande declaratie ten laste van de opdrachtgever.

  De opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen.
 9. (i) Ingeval de opdracht aan Codex Legal notarissen er toe strekt of met zich brengt dat Codex Legal notarissen gelden van de opdrachtgever of derden beheert, zal Codex Legal notarissen die gelden rentedragend aanhouden en wel tegen rentecondities en beschikbaarheidsbepalingen die Codex Legal notarissen geraden acht, daarbij in acht nemend de alsdan geldende gebruikelijke condities. Codex Legal notarissen is, behoudens ernstige nalatigheid of opzet, niet aansprakelijk voor eventueel door opdrachtgever of derden geleden renteverlies noch voor eventuele kosten ontstaan door de Codex Legal notarissen gehanteerde methode van beheer van gelden. Codex Legal notarissen is nimmer aansprakelijk voor rentederving door latere valutering.

  (ii) Uitbetaling van derdengelden ten laste van de derdengeldenrekening als bedoeld in artikel 25 lid 1 van de Wet op het notarisambt zal geschieden met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke en/of beroepsregels zoals die op dat moment gelden en zoals vastgesteld bij wet of vanwege de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

  (iii) Codex Legal notarissen is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingsschade indien uitbetaling van gelden gelet op de in de hiervoor sub IX. (ii) bedoelde beroepsregels op een later moment geschiedt dan door de opdrachtgever of rechthebbende beoogd of gewenst. (iv) Indien opdrachtgever of derden in het kader van de uitvoering van de opdracht betalingen verlangt naar buitenlandse bankrekeningen, komen de kosten van dergelijke betalingen voor rekening van de opdrachtgever. Het valutarisico en risico’s omtrent valutadagen zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever. Codex Legal notarissen is niet verplicht tot overboeking van gelden naar (een) buitenlandse bankrekening(en).
 10. (i) Codex Legal notarissen is te allen tijde gerechtigd haar vordering(en) op de opdrachtgever met (een) beperkt recht te bezwaren en/of over te dragen.

  (ii) De vordering(en) van de opdrachtgever op Codex Legal notarissen (ook uit hoofde van (rentevergoeding over) derdengelden) kunnen niet met een beperkt recht worden bezwaard of worden overgedragen behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Codex Legal notarissen.
 11. (i) Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de leden van Codex Legal notarissen en ten behoeve van diegenen die voor Codex Legal notarissen werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest (met inbegrip van hun rechtsopvolgers onder algemene titel).

  (ii) Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Codex Legal notarissen is Nederlands recht van toepassing.

  (iii) Op de dienstverlening van Codex Legal notarissen is van toepassing de "Verordening Klachten -en geschillenregeling Notariaat"van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

  (iv) Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement 's Gravenhage. Codex Legal notarissen heeft daarnaast het recht om de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever te adiëren.

  (v) Indien deze Algemene Voorwaarden ook in een andere taal dan het Nederlands worden opgesteld, zal, ingeval van verschil tussen de tekst in die andere taal en de Nederlandse tekst, de Nederlandse tekst bindend zijn.

  (vi) Codex Legal notarissen is gerechtigd te allen tijde deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden is te raadplegen via de website van Codex Legal notarissen (www.codexlegal.nl). Op verzoek wordt een gedrukt exemplaar van de Algemene Voorwaarden kosteloos toegezonden.
 12. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht tussen de opdrachtgever en Codex Legal notarissen, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.

Hoe kunnen wij u verder helpen?

Onze visie en missie
Expertises bekijken

In memoriam

Op 11 januari 2021 is geheel onverwacht overleden, notaris Otto de Jong, mede-oprichter van ons kantoor.

Naast zijn sterke en warme persoonlijkheid missen we zijn encyclopedische juridische kennis en daarmee onze schier eindeloze bron van kennis en kunde.

Otto de Jong
COVID-19

In verband met de recent aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus kunnen wij slechts beperkt bezoek ontvangen. Uitsluitend de daartoe uitgenodigde personen kunnen ons kantoor betreden. Het kantoor is ingericht op een Coronavirusveiligeontvangst. Het dragen van een mondkapje is verplicht. Neem bij uw bezoek ook altijd uw geldig legitimatiebewijs mee.

Dank voor uw medewerking en begrip.

AVG
AVG Codex Legal notarissen verzamelt, verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens. Op 25 mei 2018 is inwerking getreden de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Codex Legal notarissen gaat zorgvuldig en in overeenstemming met de wet met uw persoonsgegevens om. Hier kunt u nalezen hoe Codex Legal notarissen dat doet.